LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Výcvik kresťanský kouč

Základy životného kresťanského koučingu

Program Kresťanský kouč pripravuje koučov podľa štandardov CCNI (Christian Coaches Network International), ktoré zaručujú profesionálny výkon profesie kresťanského kouča. Štandardy programu plne korešpondujú so štandardami International Coaching Federation (ICF), navyše sú rozšírené o kresťanský pohľad na človeka, biblické princípy a východiská a sú doplnené Etickým kodéxom kresťanského kouča.

– Čo získate:

Program vám umožní rozvinúť si zručnosti a postoje potrebné k vedeniu koučovacích rozhovorov. Konkrétne, budeme postupne rozvíjať všetky kompetencie kouča, podľa toho, ako ich vyžaduje ICF a CCNI:

 • Ako postupovať v súlade s etickými princípmi kresťanského kouča
 • V čom je kresťanský koučing iný
 • Ako uzatvárať koučovacie dohody
 • Rozvíjanie dôvery a pocitu bezpečia
 • Plná prítomnosť v prospech klienta
 • Aktívne počúvanie klienta
 • Ako prebúdzať u klienta učenie a hlbšie uvedomenie si pravdy o sebe
 • Sila otázok
 • Ako podporovať osobnostný rast klienta

− Komu je program určený

Nevyžadujeme žiadne špeciálne vzdelanie. Počas kurzu však budete musieť spracovať množstvo väčšinou celkom nových informácií, prebudovať niektoré postoje k sebe a iným ľuďom a rozvinúť si celý rad nových zručností. V tomto zmysle ide o náročný kurz. Zvážte svoju disponovanosť a možnosti pre takúto prácu v pomerne dlhom období štyroch mesiacov.

Najdôležitejšie však je otvorené srdce pre prácu s ľuďmi, ochota pracovať na sebe a úprimný život s Kristom.

− Čo sa naučíte:

Výcvik poskytne koučovi súbor nástrojov na vedenie premieňajúcich koučovacích rozhovorov. Ťažisko je na ich precvičovaní a na spätnej väzbe od skúsených profesionálnych koučov. Od roku 2014 prešli programom desiatky laikov, ale aj zasvätených osôb. Absolvent programu môže koučovať nielen veriaceho, ale aj neveriaceho človeka.

Škola kresťanského koučingu

Forma: online a prezenčne

Výcvik je kombináciou online vyučovania a workshopov v učebni. Súčasťou výcviku sú zadania, na ktorých účastníci pracujú samostatne alebo v malých skupinkách. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie budú aj workshopy realizované online.

Jednotlivé online webináre sa konajú raz za týždeň a trvajú 2 hodiny na platforme ZOOM. Vo virtuálnej učebni sa budeme môcť rozdeliť na malé skupinky, preto je výcvik vo veľkej miere interaktívny, so živými ukážkami rozhovorov a spätnou väzbou na prácu učiacich sa.

Každý týždeň sa okrem účasti na webinári od každého účastníka očakáva práca v trojici (vzájomné koučovanie) a individuálna práca (štúdium materiálov, reflexia v denníku kouča a ďalšie formy rastu) v rozsahu asi 2,5 hodiny týždenne.

– Rozsah:

Veľkosť skupiny je limitovaná, aby bola zabezpečená interakcia účastníkov navzájom a s lektormi. Stretnutia sú zamerané najmä na precvičovanie zručností (cca 75% času) a na vysvetlenie a poskytnutie spätnej väzby. Precvičovanie prebieha v malých, najčastejšie trojčlenných skupinách.

Celkový počet hodín je 83 a sú rozložené nasledovne:

Webináre 26 hodín
Workshopy 24 hodín
Mentoring 3 hodiny
Práca v triáde 18 hodín
Samoštúdium 12 hodín
S P O L U 83 hodín

– Štruktúra:

Presné termíny prezenčných workshopov a webinárov budú uverejnené čoskoro.

Bezplatný informačný webinár

Oznam o jeho konaní uverejníme na tejto stránke a na FB stránke Kresťanský kouč.

– Lektori kurzu:

Postup pri prihlasovaní na kurz

Krok 1. Vyplnenie prihlášky

Prihlášky prijímame do naplnenia kurzu. Aby sme vás zaregistrovali ako záujemcu o program, vyplňte online prihlášku.

Keďže je počet účastníkov v skupine limitovaný, zaraďujeme záujemcov v takom poradí, v akom prichádzajú ich prihlášky.

Krok 2. Zaplatenie poplatku za kurz

Keď obdržíme vašu Prihlášku, vyzveme vás k úhrade poplatku za kurz. Až jeho zaplatením je definitívne potvrdené vaše miesto v kurze.

Ak vám situácie neumožňuje zaplatiť celý poplatok naraz, napíšte nám mail, v ktorom požiadate o rozloženie poplatku na niekoľko splátok. Tento postup si dohodneme individuálne.

Požiadavky na technické vybavenie

Aby ste mohli efektívne pracovať aj počas online webinárov, je potrebné mať dobré pripojenie na internet, umožňujúce neprerušované sledovanie a kvalitný prenos obrazu aj zvuku. Potrebujete externú alebo vstavanú kameru a mikrofón (dnes už bežné vybavenie každého notebooku).

Cena

Cena za jedného účastníka je 1200,- EUR (vrátane DPH). Táto suma musí byť uhradená najneskôr 30 dní pred začiatkom programu. 

Cena zahrňuje všetky potrebné materiály, občerstvenie počas dvojdňových workshopov (nezahrňuje obed). Ak je to nevyhnutné, môžete si dohodnúť platbu v niekoľkých splátkach.

Absolventi získajú automaticky prístup k uzavretej zóne s rôznymi zdrojmi pre koučov na stránke www.krestanskykouc.sk.

Storno podmienky

Ak zrušíte svoju účasť najneskôr 14 dní pred začiatkom kurzu, storno poplatok neúčtujeme, t. j. vrátime vám celú zaplatenú sumu. Ak k zrušeniu dôjde 13 a menej dní pred začiatkom kurzu, storno poplatok je 50% zo zaplatenej sumy. Ten neúčtujeme v prípade, že nájdete za seba náhradného účastníka. Ak kurz začnete a z akéhokoľvek dôvodu ho v ktorejkoľvek fáze zanecháte, zaplatený poplatok nevraciame.

Náhradníci

Ak sa z dôvodu veľkého záujmu do kurzu nedostanete, môžete byť zaradený/á medzi náhradníkov, ak by niekto do kurzu nenastúpil.

Dôležité upozornenie

Počas celého kurzu pracujeme iba s reálnymi témami účastníkov. Je nevyhnutné zachovať maximálnu diskrétnosť, preto jednotlivé webináre nenahrávame a to isté sa očakáva aj od účastníkov. V miestnosti, v ktorej budete počas online výučby, nemôžu byť žiadne ďalšie osoby.

Cena pre účastníka

Eur1200.00


Termín:
september – december 2022PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Kurz rozsahom i obsahom spĺňa podmienku vzdelania, požadovanú pre vstup do Registra kresťanských koučov.

Image