LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je dodávateľ Mgr. Miriam Němcová – LOGOS Academy, IČO 51 77 68 80, so Švabinského 907/16, 85101 Bratislava, zapísaná v živnostenskom registri Okresný úrad Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-268179 ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ ) a na strane druhej je kupujúci.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1. Uzavretie kúpnej zmluvy 

Ak kupujúci je spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie vzdelávacie služby predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom  a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje dodať vzdelávacie služby v rozsahu a termínoch, ako sú uvedené na portáli. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo zmeny termínu konania, resp. zrušenia služby a to bez náhrady, pričom o tejto skutočnosti informuje účastníkov najneskôr 3 pracovné dni pred termínom realizácie služby.

Rozsah dodávaných služieb je po objednaní služby možné zmeniť iba v prípade, ak je takýto zásah vyžiadaný treťou stranou, ktorú Predávajúci nemôže ovplyvniť .

3. Ceny služieb

Ceny za dodávané služby sú uvedené na portáli pri jednotlivých službách (stránky s popismi kurzov ). Ceny obsahujú všetky náklady účastníka pri realizácii služby, vrátane priestorov, písomnej dokumentácie a pomôcok, logistiky, občerstvenia (nie obedov). .

4. Platobné podmienky

Cena za kurz sa štandardne uhrádza na základe objednávky na bankový účet predávajúceho, minimálne 5 pracovných  dní pred začiatkom kurzu.

5. Storno podmienky

Je pre nás dôležité, aby sme pre Vás, pred začiatkom kurzu/vzdelávania, zabezpečili všetko potrebné a poskytli Vám čo najlepší servis. Venujeme tomu maximálne úsilie.

Vaša prípadná neúčasť na kurze môže ovplyvniť aj ďalších klientov, ktorí sú na kurz prihlásení. Preto sú v prípade neúčasti klienta na kurze z dôvodu, ktorý nezavinila LOGOS Academy, storno poplatky nasledovné:

 • 15 a viac dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 10 % z ceny kurzu
 • 6 až 14 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 50 % z ceny kurzu
 • 5 a menej dní pred začiatkom kurzu, v deň začatia kurzu alebo v priebehu
  kurzu je storno poplatok 100 % z ceny kurzu.

6. Odpustenie storno poplatku

Stornovanie prihlášky akceptujeme iba písomnou formou (emailom na office@logosacademy.sk). Storno poplatok sa nebude účtovať, ak sa účastník vzdelávania z neho odhlási z vážnych dôvodov a preukáže sa hodnoverným písomným potvrdením (vážne ochorenie, hospitalizácia, úmrtie člena blízkej rodiny, ústavné liečenie, živelná pohroma, a pod.). Storno poplatok neúčtujeme v prípade, že nájdete za seba náhradného účastníka. V prípade, že nám vopred oznámite Vašu neúčasť na kurze, budeme sa snažiť poskytnúť Vám náhradné riešenie – napr. možnosť absolvovať kurz v náhradnom termíne, pokiaľ nám to naše možnosti dovolia. V prípade, ak sa kurz neuskutoční pre nízky počet účastníkov, Vám, samozrejme, vrátime Vašu platbu v plnej výške, prípadne Vám ponúkneme možnosť za rovnakých podmienok absolvovať kurz v najbližšom náhradnom termíne.

7. Storno podmienky pre kurzy so ZĽAVOU

Pri stornovaní doručenom najneskôr 30 pracovných dní pred začiatkom kurzu(školenia, seminára) neplatí objednávateľ žiadny storno poplatok. Platba za školenie mu bude vrátená v plnej výške.

Pri stornovaní doručenom 29-14 pracovných dní pred začiatkom kurzu účtujeme storno poplatok vo výške 50% z ceny. Pri neskoršom stornovaní, resp. pri neúčasti na kurze (školení, seminári) účtujeme storno poplatok vo výške 100% z ceny.

8. Reklamačné podmienky

V prípade, ak účastník nie je spokojný s kvalitou, alebo rozsahom poskytnutých služieb, chce podať sťažnosť alebo iný podnet, môže tak urobiť do 30 dní odo dňa ukončenia realizácie služby na email adrese sales@logosacademy.sk. Predávajúci v takom prípade prešetrí podnet účastníka v súlade so zákonmi SR a informuje účastníka o výsledku konania do 30 dní odo dňa podania podnetu.

9. Ochrana osobných údajov

Zaslaním objednávky, resp. registrácie na službu účastník súhlasí v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov predávajúcim pre účel registrácie na službu v zmysle týchto podmienok.

10. Ochrana duševného vlastníctva

Všetky materiály poskytnuté predávajúcim podliehajú autorským právam. Všetky autorské a duševné práva vzťahujúce sa k poskytovaným materiálom ostávajú vlastníctvom predávajúceho, resp. vlastníka duševných práv uvedeného v daných materiáloch.

Účastník služby sa zaväzuje, že tieto materiály nebude kopírovať, publikovať, prenajímať, predávať či šíriť akýmkoľvek iným spôsobom bez predošlého a výslovného písomného súhlasu predávajúceho resp. vlastníka duševných práv uvedeného v daných materiáloch.

11. Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.