LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

    • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
      • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
        • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.
PaedDr. Anna Němcová

PaedDr. Anna Němcová 

(sestra Katarína, OSF)

Anna Němcová (sestra Katarína) je učiteľka matematiky a informatiky na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline. Je členkou Kongregácie školských sestier sv. Františka z Assisi.

Vysokoškolské vzdelanie nadobudla na MFF UK v Bratislave v odbore učiteľstvo matematiky a informatiky. Neskôr si rozšírila aprobáciu o fyziku, ktorú študovala na Prírodovedeckej fakulte UKF v Nitre. Rigoróznu prácu obhájila na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku. Na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme absolvovala formačný kurz. Na škole, kde pôsobí, sa v rámci záujmových krúžkov venuje talentovaným žiakom.

Školu zapojila do medzinárodného projektu, z ktorého vzišla dlhodobejšia spolupráca so školou St. Mark‘s Sr. Sec. Public School v Dillí v Indii. V mimoškolskom čase sa venuje duchovnej formácii mladých vo farnosti.