LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

    • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
      • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
        • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Mgr. Miriam Němcová

CPCC (CCNI), PCC (ICF), PKcS (SAKO)

Miriam Němcová je profesionálna koučka certifikovaná Medzinárodnou federáciou koučingu (ICF) a aj Slovenskou asociáciou koučov (SAKO). Je supervízorka pomáhajúcich profesií, mentorka a lektorka rozvojových programov. Založila a vedie LOGOS Academy.

V profesii koučky sa venuje najmä životnému, biznis a v posledných rokoch aj tímovému koučovaniu. V koučovaní využíva prvky systemického prístupu, prácu s vnútornými bariérami klientov i koučovanie pomocou emócií. Certifikácie vo všetkých týchto špecializáciách jej umožňujú ponúknuť klientovi alebo tímu spôsob koučovania, ktorý najviac podporuje jeho rast a dosiahnutie cieľov.

Ako lektorka koučingu (od roku 2017) sa venuje výučbe nových i rozvoju skúsených koučov. Je autorkou a odbornou garantkou Kurzu praktického koučingu, ktorý výnimočným spôsobom učí koučing profesionálov rôznych profesií. Venuje sa tiež realizovaniu vzdelávaní, ktoré učia aplikovať koučovací prístup v bežnej komunikácii.

Od roku 2016 sa venuje kresťanskému koučingu, ktorý rada využíva pri podpore a rozvoji komunít, kresťanských inštitúcií i jednotlivcov. Je odbornou garantkou Registra kresťanských koučov Slovenska a certifikovanou profesionálnou kresťanskou koučkou stupňa CPCC (CCNI). Vyše šesť rokov bola lektorkou kurzu Kresťanský kouč.

S nasadením sa venuje mentoringu koučov. Mentoring považuje za „vzdelávanie na mieru“ a efektívny spôsob rastu každého kouča. Poskytnuté mentorské hodiny sú pre členov ICF, započítateľné pri získavaní a obnove akreditácie stupňa ACC, PCC.

Od roku 2021 je supervízorka v pomáhajúcich profesiách. Poskytuje tímovú i individuálnu supervíziu, v ktorých aplikuje prvky koučingu a skúsenosti z práce s tímami a skupinami.

Je vyštudovaná pedagogička (MFF UK) v odboroch matematika a informatika. V jej práci preto badať silné znaky systematickosti a didaktiky. Má vyše 20 ročnú prax analytičky, konzultantky a školiteľky v IT oblasti.

V súkromí je najmä manželka a mama dvoch šikovných synov a má dovedna sedem krstných detí. V živote si váži pevné priateľstvá, umenie žasnúť a zmysel pre humor považuje za veľké životné bonusy.
Obľúbené výroky:

„Radosť rozdávaním rastie.“ a „Kontemplované treba dávať ďalej.“

„Nájdi si čas na to, aby si bol šťastný. Čas nie je autostráda medzi kolískou a hrobom, ale miesto pre parkovanie na slnku.“ /Phil Bosmans/

Špecifické vzdelanie kouča akreditované ICF

 

Názov vzdelania Inštitúcia
Group and Team Business Coaching Business Coaching College
Systemický koučing – Mapovanie vzťahov a skrytých lojalít v systémoch týkajúcich sa klienta Business Coaching College
Business coaching-meaning and mechanics of coaching in business Business Coaching College
Coaching work with barriers – powerful questions in stuck situations Business Coaching College
Mastering Emotions and Coaching Couse SCHOOL OF EMOTIONS

 

Iné vzdelanie súvisiace s koučingom

 

Názov vzdelania Inštitúcia
Tímový koučing Power Coaching
Emócie a Leadership -Workshop s Danom Newbym ADDA Consultants, s.r.o.
Emócie a koučing Daniel Newby, PCC
Práca s manželmi v kríze PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC
Koučovanie manželských párov PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC
Kresťanský kouč – Základy životného koučingu pre dobrovoľníkov v pomáhajúcich profesiách Family Garden, Bratislava

 

Iné vzdelanie

 

Názov vzdelania Inštitúcia
Lektor Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o.
Supervízia v pomáhajúcich profesiách Business & Management Consulting, s. r.o.
Mediátor Gavalieri s.r.o, Bratislava
Profesionálna komunikácia pre realizačné role Wiseman, s.r.o., Praha
Matematika/Informatika; učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov Matematicko – fyzikálna fakulta UK, Bratislava