LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

    • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
      • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
        • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.
Mgr. Zuzana Funteková

Mgr. Zuzana Funteková

RKK

Zuzana Funteková je vyštudovaná liečebná pedagogička, profesionálna koučka, členka Slovenskej asociácie koučov (SAKO), supervízorka, mentorka a lektorka rozvojových programov.

Je spoluautorkou a lektorkou vzdelávacích programov v LOGOS Academy. Venuje sa prevažne životnému koučingu, aplikovaniu nástrojov koučingu a koučovacieho prístupu v rôznych profesiách. Je lektorkou Kurzu praktického koučingu, ktorý ponúka vhľad a osvojenie si nástrojov, procesu a zručnosti koučingu pre využitie v každodennej praxi.

Certifikované vzdelanie získala v oblasti life koučingu. Ďalšie špecializácie získala v oblastiach: práca s manželskými pármi, koučovanie pomocou emócií. V rokoch 2021- 2023 bola lektorkou programu Kresťanský kouč.

V roku 2021 ukončila akreditované vzdelanie v predmete Supervízia v pomáhajúcich profesiách. Na Pedagogickej fakulte UK vyštudovala v rokoch 1992-1997 odbor liečebná pedagogika. 10 rokov pracovala ako liečebný pedagóg s klientami s kognitívnou poruchou so zameraním na Alzheimerovu chorobu. Toho času sa venuje sprevádzaniu odborníkov pracujúcich aj v tejto oblasti ako supervízor a konzultant.

Je manželkou a matkou 4 detí. Rešpektuje ľudskú autonómiu, dôstojnosť a potenciál. Dáva prednosť nadhľadu, pokoju a radosti v bežných chvíľach dňa.

Špecifické vzdelanie kouča 

 

 

Názov vzdelania Inštitúcia
HR KOUČ- výcvik koučingu pre pracovníkov ľudských
zdrojov
ADDA Consultants,
s.r.o.
KOUČ 104 Power Coaching s.r.o.
KRESŤANSKÝ KOUČ- základy kresťanského životného
koučingu
Family garden

 

Iné vzdelanie súvisiace s koučingom

 

 

Názov vzdelania Inštitúcia
Emócie a koučing Daniel Newby, PCC
Práca s manželmi v kríze PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC
Sprevádzanie páru koučovaním  PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC

 

Iné vzdelanie

 

Názov vzdelania Inštitúcia
Lektor Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o.
Supervízia v pomáhajúcich profesiách Business & Management Consulting, s. r.o.
Basale stimulation INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o.
Accreditation facilitator remembering yesterday, caring today(RYCT) ERN- European Reminiscence Network
Liečebná pedagogika Pedagogická fakulta UK, Bratislava