LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Využitie koučingu pri vedení ľudí (KOD2000)

– Čo získate:

Schopnosť byť efektívnejší najmä v:

 • spoločnom budovaní vízie
 • prispievaní k hlbokému stotožneniu sa s touto víziou všetkých členov tímu
 • dosahovaní požadovaných výkonov, zlepšovaní výsledkov, riešení problémov na úrovni jednotlivca, tímu alebo celej organizácie
 • individuálnom rozvoji a duchovnom raste každého člena tímu
 • stimulovaní a využívaní kreativity všetkých

− Komu je program určený:

Program je určený tým, ktorí pracujú so skupinou ľudí s cieľom dosiahnuť spoločný výsledok.

Je určený pre: vedúcich pracovných tímov, predstavených spoločenstiev a komunít, lídrov organizácií, riaditeľov cirkevných škôl, riaditeľov cirkevných inštitúcií, triednych učiteľov, vedúcich predmetových komisií, výchovných poradcov, vychovávateľov, animátorov, organizátorov táborov, festivalov i kresťanských podnikateľov.

− Čo sa naučíte:

 • v programe si osvojíte zásady kresťanského koučingu
 • naučíte sa rozpoznať situácie, v ktorých je koučovací prístup vhodný
 • naučíte sa rozlišovať systematický a epizodický koučing
 • osvojíte si techniky užitočné pre lídra
 • a mnoho iného
Využitie koučingu pri vedení ľudí

Forma: Kombinovaná

 • webináre
 • prezenčná forma
 • individuálna práca v triádach
 • práca s mentorom

– Rozsah:

Celkové trvanie: 10 týždňov.

Rozsah a členenie výuky:

 • 15 hodín online vyučovanie
 • 15 hodín práca v triádach (za účasti lektora)
 • 15 hodín prezenčná výuka (v triede)
 • 10 hodín samoštúdium, analýza nahrávok, supervízie atď
 • mentoringové hodiny – každý účastník dve.

SPOLU: 57 hodín

– Štruktúra:

1. časť

 • 5 krát webinár po 90 min raz za týždeň
 • jedenkrát v týždni triáda za účasti lektora
 • jeden deň spoločne – prezenčne (dá sa urobiť aj alternatívna online)

2. časť

 • 5 krát webinár po 90 min raz za týždeň
 • jedenkrát v týždni triáda za účasti lektora
 • jeden deň spoločne – prezenčne (dá sa urobiť aj alternatívna online)

– Alternujúci lektori kurzu:

Cena pre účastníka

Eur600.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
kurz otvárame pri prihlásení dostatočného počtu záujemcov (zašlite vašu prihlášku, o termíne vás budeme včas informovať)PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Cena pre skupinu

Eur6000.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
dohodou

veľkosť skupiny:
12 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

− O kurze povedali:

Myslím, že LOGOS Academy nastavil veľmi vysokú latku iným školeniam. Program bol kvalitne pripravený, cením si to, že boli témy pripravované pre účastníkov. Kvalitní lektori so skúsenosťami. Perfektne naplánovaný čas webinárov – striedanie aktivít, práce v skupine. Tento kurz mi dal možnosť nazrieť do hĺbky môjho srdca, viac sa spoznať, nechať sa uzdravovať a vidieť silu otázok.

Mgr. Zuzana Grachová

Vynikajúci, je to jeden z najužitočnejších programov, ktoré som absolvovala. O tomto programe by mali byť informovaní najmä naši duchovní pastieri. Som presvedčená, že keby týmto kurzom prešli naši bohoslovci, omnoho ľahšie by sa im sprevádzalo ostatných veriacich. Tiež by mal super využitie v animátorských školách, všade tam, kde je potrebné sprevádzať

Mgr. Martina Žáková

Program bol vynikajúci čo sa týka dynamiky, obsahu, prístupu lektorov. Každý jeden z lektorov svojím jedinečným prístupom, svojimi vedomosťami a ľudskou a kresťanskou zrelosťou bol pre mňa svedectvom o moci Krista v jeho živote. Tento program mi dal možnosť nazrieť do hĺbky môjho srdca, stretnúť sa sama so sebou a nechať sa uzdravovať pravdou.

RNDr. Eva Šimalčíková

Vďaka vám, že vašimi ponukami, vašim prístupom – liečiť slovom – pomáhate mnohým mať nový , iný pohľad na život, na problémy a tak prispievate objavovať krásu v živote mnohých.

Margita Ambrišková

Prečítajte si:

Využitie koučingu pri vedení ľudí

PhDr. Dáša Spillerová, PCC Keď niektoré termíny začnú prudko naberať na popularite, prináša to veľké riziko, že sa zahmlí ich skutočný význam. To sa momentálne deje aj s koučingom (keď si prelistujete  lifestylový časopis, na každej stránke sa k téme vyjadruje nejaký…

Prihláška na kurz (individuálne prihlásenie)

  "Využitie koučingu pri vedení ľudí (KOD2000)"

  Termín po dohode pri dostatočnom počte záujemcov


  Fakturačná adresa

  Informácie o platbe
  Údaje potrebné k úhrade platby Vám budú zaslané spolu mailom potvrdzujúcim realizovanie otvoreného kurzu, najneskôr týždeň pred začiatkom kurzu. V prípade nedostatočného záujmu si vyhradzujeme právo otvorený kurz nerealizovať, alebo ho realizovať v neskoršom termíne.

  GDPR (povinné)
  Vyjadrujem súhlas Mgr. Miriam Němcovej - LOGOS Academy, IČO: 51776880, so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH za účelom vystavenia faktúry a komunikácie s účastníkmi vzdelávania a informovaní o ďalších vzdelávaniach realizovaných LOGOS Academy. Súhlas udeľujem na dobu 10 rokov a som si vedomý, že ho môžem kedykoľvek odvolať.