LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Koučing pre kresťanských lídrov (KOD2000)

Využitie koučingu pri vedení ľudí

– Čo získate:

Schopnosť byť efektívnejší najmä v:

 • spoločnom budovaní vízie
 • prispievaní k hlbokému stotožneniu sa s touto víziou všetkých členov tímu
 • dosahovaní požadovaných výkonov, zlepšovaní výsledkov, riešení problémov na úrovni jednotlivca, tímu alebo celej organizácie
 • individuálnom rozvoji a duchovnom raste každého člena tímu
 • stimulovaní a využívaní kreativity všetkých

− Komu je program určený:

Program je určený tým, ktorí pracujú so skupinou ľudí s cieľom dosiahnuť spoločný výsledok.

Je určený pre: vedúcich pracovných tímov, predstavených spoločenstiev a komunít, lídrov organizácií, riaditeľov cirkevných škôl, riaditeľov cirkevných inštitúcií, triednych učiteľov, vedúcich predmetových komisií, výchovných poradcov, vychovávateľov, animátorov, organizátorov táborov, festivalov i kresťanských podnikateľov.

− Čo sa naučíte:

 • v programe si osvojíte zásady kresťanského koučingu
 • naučíte sa rozpoznať situácie, v ktorých je koučovací prístup vhodný
 • naučíte sa rozlišovať systematický a epizodický koučing
 • osvojíte si techniky užitočné pre lídra
 • a mnoho iného
Využitie koučingu pri vedení ľudí

Forma: Kombinovaná

 • webináre
 • prezenčná forma
 • individuálna práca v triádach
 • práca s mentorom

– Rozsah:

Celkové trvanie: 10 týždňov.

Rozsah a členenie výuky:

 • 15 hodín online vyučovanie
 • 15 hodín práca v triádach (za účasti lektora)
 • 15 hodín prezenčná výuka (v triede)
 • 10 hodín samoštúdium, analýza nahrávok, supervízie atď
 • mentoringové hodiny – každý účastník dve.

SPOLU: 57 hodín

– Štruktúra:

1. časť

 • 5 krát webinár po 90 min raz za týždeň
 • jedenkrát v týždni triáda za účasti lektora
 • jeden deň spoločne – prezenčne (dá sa urobiť aj alternatívna online)

2. časť

 • 5 krát webinár po 90 min raz za týždeň
 • jedenkrát v týždni triáda za účasti lektora
 • jeden deň spoločne – prezenčne (dá sa urobiť aj alternatívna online)

– Lektori:

Cena pre skupinu

Eur6000.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
dohodou

veľkosť skupiny:
12 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ